Kontrola podatkowa w firmie prowadzona jest na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; dalej: „Ordynacja”). Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową zarówno u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przeprowadzić kontrolę, która ma na celu sprawdzenie stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Generalnym celem kontroli podatkowej w firmie jest ustalenie czy kontrolowany podmiot dokonuje prawidłowych rozliczeń podatkowych. Prawidłowość rozliczeń w prowadzonej działalności jest zatem podstawą, zapewniającą bezpieczne funkcjonowanie każdego podatnika. Przedsiębiorcy w większości przypadków korzystają z obsługi księgowej dokonywanej przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Minimalizuje to wystąpienie wielu ryzyk, gdyż już na wczesnym etapie mogą być wykryte i usunięte. Jednakże skala prowadzonej działalności oraz różnorodność decyzji biznesowych sprawiają, iż w wielu przypadkach organy podatkowe kwestionują przyjęte metody rozliczeń. Po wszczęciu kontroli podatkowej i dokonaniu stosownych ustaleń, organ sporządza protokół z kontroli podatkowej, w którym zawiera zarzuty co do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć na tym etapie zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu z kontroli podatkowej. Już bowiem na tym etapie możemy wpływać na ustalenia organu podatkowego i poprzez rzeczową argumentację prawną należycie bronić interesu kontrolowanego podmiotu. Zastrzeżenia do protokołu z kontroli są bowiem istotnym elementem dowodowym w sprawie, w którym przedstawiamy swoje stanowisko. Niejednokrotnie protokół z kontroli podatkowej stwierdzał zawyżenie kosztów podatkowych u kontrolowanego, a prawidłowo przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli pozwalają na zamknięcie sprawy na tym etapie i uznanie przez organy podatkowe stanowiska podmiotu kontrolowanego za prawidłowe. Odpowiednio przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli mogą skutkować brakiem wszczęcia postępowania podatkowego, którego celem jest zawsze wymiar podatku.

Należy także pamiętać o tym, aby w sporach z organami podatkowymi zapewnić sobie możliwie największe szanse na ochronę własnych interesów. Wiele z tych sporów jest rozstrzygane przez sądy administracyjne, które dokonując zgodności z prawem decyzji wydawanych przez organy podatkowe, oceniają także jakość argumentacji prawnej podnoszonej w interesie podatników.

Z tego względu niezwykle istotne jest aby rzeczowa, spójna i należycie uzasadniona argumentacja prawna w obronie interesów podatnika była prezentowana już na etapie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli. Jeżeli ta pierwotna argumentacja będzie konsekwentnie podtrzymywana przez podatnika także na etapie postępowania podatkowego w pierwszej instancji, w odwołaniu od decyzji skierowanym do Izby Administracji Skarbowej, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wówczas zwiększa to szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądowego.

Aktualności

Whistleblowing obowiązkowy w instytucjach bankowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, instytucje bankowe zostały zobligowane do wprowadzenia specjalnych procedur umożliwiających pracownikom dokonanie anonimowego zgłoszenia...

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej…

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie kredytów udzielanych w obcej walucie. W sprawie rumuńskich kredytobiorców wydał wyrok, który może mieć wpływ również na sprawy polskich „frankowiczów”.

Transport konwojowany

Transport konwojowany bez nadzoru ? Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie stanowi przykładu poprawnej legislacji. Mogli się o tym przekonać przedsiębiorcy świadczący usługi transportu międzynarodowego, których przewozy zostały zatrzymane na granicy w Świecku, a organ celno-skarbowy zarządził konwojowanie przewozu towarów do miejsca przeznaczenia towarów na terenie...

Zdarzenia drogowe

Motto: nie wystarczy mieć rację, aby przeżyć Podstawowego założenia nie zmieni ani prawo, ani też poziom postępowań w sprawach wypadków drogowych.

Prezydencka pomoc dla kredytobiorców

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem wprowadzanej nowelizacji jest modyfikacja procedury przydzielania pomocy finansowej osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy...

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika powinno być sporządzone na piśmie oraz spełniać wszelkie wymagania prawne. Dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty stanowi dowód w sprawie sądowej o dochodzoną przed sądem należność. 

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl